Privacybeleid

 1. Algemene informatie

  Dit document bevat de regels voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt in verband met het gebruik van de website www.niden.pl   en is van toepassing op alle gevallen waarin Niden Contracting Sp. z o. Het document is opgesteld om de volledige en transparante uitvoering te garanderen van de informatieverplichting die voortvloeit uit Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG). Het document bevat de regels voor het verzamelen en gebruiken van Gebruikersgegevens die van toepassing zijn op de Website. Om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen, heeft de beheerder procedures geïmplementeerd die alleen bevoegde personen toegang geven tot persoonlijke gegevens. De Beheerder neemt alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat zijn onderaannemers en andere samenwerkende entiteiten het gebruik van passende beveiligingsmaatregelen garanderen wanneer zij namens de Beheerder Persoonsgegevens verwerken.

 2. Beheerder van persoonlijke gegevens

  De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens is Niden Contracting Sp. z o. werkzaam op het volgende adres: ul. Krukowskiego 1/203, 26-609 Radom, met het toegewezen belastingidentificatienummer (NIP): 7511702540, REGON: 160086463. De contactgegevens van de gegevensbeheerder zijn beschikbaar op het tabblad Contact.

  Direct contact met de inspecteur voor gegevensbescherming, de heer Jacek Kaflowski, is mogelijk via iod@niden.pl .

 3. Omvang van de verwerkte gegevens

  De verwerking van persoonsgegevens is in beginsel elke activiteit waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, ongeacht of deze al dan niet op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld: verzamelen, opslaan, vastleggen, ordenen, wijzigen, bekijken, gebruiken, delen, beperken, verwijderen of vernietigen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in gevallen waarin u daarmee heeft ingestemd, of wanneer de beheerder een andere rechtsgrondslag heeft die hem in staat stelt uw persoonsgegevens te verwerken.       

  De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door Niden Contracting Sp. z o., samen met de rechtsgrondslagen die de verwerking mogelijk maken van:

  Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens verzameld door Niden Contracting Sp. z o .:

  Objectief

  Legale basis

  Omvang van de verwerkte gegevens

  Periode voor gegevensopslag

  Implementatie van het recruitmentproces

  Art.6 sectie 1 brief a) AVG - toestemming van de betrokkene

  Naam, achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over uw rijbewijs, mate van kennis van vreemde talen, opleidingsgeschiedenis, aanvullende vaardigheden en certificaten, afbeelding, andere gegevens opgenomen in het CV van sollicitanten

  De gegevens worden bewaard voor de duur van het wervingsproces en verwijderd na 3 maanden na invoer in de database als er geen dienstverband is.

  Het voeren van correspondentie

  Art.6 sectie 1 brief f) AVG - legitiem belang dat door de beheerder wordt nagestreefd. Ons legitieme belang is het beantwoorden van vragen en het elektronisch verzenden van de benodigde informatie

  Persoonsgegevens van de partijen bij de correspondentie, waaronder: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer

  De gegevens worden gedurende een periode van 6 jaar bewaard totdat de procedure is afgerond, totdat de vorderingen eindigen of onze verplichtingen op grond van de wet eindigen.

  Contact leggen via de sociale netwerksite of applicatie van Facebook (Messenger/Instagram/LinkedIn)

  Art.6 sectie 1 brief f) AVG - legitiem belang dat door de beheerder wordt nagestreefd. Ons gerechtvaardigd belang is het leggen en onderhouden van contact met u

  Persoonlijke gegevens voor zover verstrekt in uw profiel en interacties op ons sociale mediaprofiel. Inhoud correspondentie.

  De gegevens worden verwerkt voor de duur van het profiel of totdat u stopt met het volgen ervan. Uw gegevens, in het bijzonder de inhoud van correspondentie, kunnen worden verwerkt gedurende een periode van 6 jaar vanaf het einde van de procedure of totdat de vorderingen eindigen.

  Contact leggen via de chatfunctie op de website

  Art.6 sectie 1 brief f) AVG - legitiem belang dat door de beheerder wordt nagestreefd. Ons legitieme belang is het leggen van contact om op vragen te reageren

  Gegevens verstrekt in de inhoud van de correspondentie en in bijlagen verzonden via chat.

  De gegevens worden gedurende een periode van 6 jaar bewaard totdat de procedure is afgerond, totdat de vorderingen eindigen of onze verplichtingen op grond van de wet eindigen.

  Via het contactformulier 

  Art.6 sectie 1 brief f) AVG - legitiem belang dat door de beheerder wordt nagestreefd. Ons legitieme belang is het beantwoorden van vragen en het elektronisch verzenden van de benodigde informatie

  Gegevens die de inhoud van het verzonden bericht vormen.

  De gegevens worden gedurende een periode van 6 jaar bewaard totdat de procedure is afgerond, totdat de vorderingen eindigen of onze verplichtingen op grond van de wet eindigen.

  Een loyaliteitsprogramma en een verwijzingsprogramma voor medewerkers uitvoeren (NidenGo-applicatie)

  Art.6 sectie 1 brief b) AVG - uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is

  Naam, achternaam, e-mailadres, ID-nummer van de Niden-groep, informatie over gewerkte uren.

  De gegevens worden bewaard voor een periode van 6 jaar vanaf het einde van de deelname aan het programma of totdat eventuele claims vervallen.

  De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de gegevensverwerking waarvoor ze zijn verzameld. De criteria die worden gebruikt om de juiste bewaartermijn te bepalen, zijn onder meer:

  • de noodzaak om een ​​bepaald doel te bereiken;
  • de periode die nodig is om onze diensten te verlenen;
  • de periode waarvoor toestemming is verleend;
  • wet.

  NidenGo-applicatie

  Met de NidenGo-applicatie kunt u deelnemen aan loyaliteitsprogramma's en deze beheren, medewerkers naar Niden verwijzen en solliciteren zonder dat u een account hoeft aan te maken. De persoonlijke gegevens die in de applicatie worden verzameld, worden door ons uitsluitend gebruikt voor het leveren van de door u geselecteerde dienst en het implementeren van programma's. Wij garanderen dat wij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid van de persoonsgegevens die met behulp van de NidenGo-applicatie worden verwerkt, te waarborgen.

 4. Opslag van persoonlijke gegevens

  Niden Contracting Sp. z o. hanteert het beginsel van beperking van de opslag van persoonsgegevens, waardoor de gegevens langer beschermd worden tegen verwerking dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wanneer het bedrijf het doel van de verwerking voltooit, verwijdert of anonimiseert het de gegevens, wat met name gebeurt wanneer:

  • u trekt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden in;
  • Bij correspondentie worden de gegevens bewaard gedurende een periode van 6 jaar totdat de procedure is afgerond, tot het einde van de claims of tot het einde van onze verplichtingen op grond van de wet;
  • Als u onze sociale media gebruikt, worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw profiel of totdat u stopt met het volgen ervan. De gegevens die de inhoud van de correspondentie vormen, kunnen worden verwerkt gedurende een periode van zes jaar vanaf het einde van de procedure of totdat de vorderingen eindigen;
  • als u gebruik maakt van de chatfunctie op de website, worden de gegevens bewaard voor een periode van 6 jaar totdat de procedure is afgerond, totdat claims eindigen of totdat onze verplichtingen op grond van de wet eindigen;
  • als u gebruik maakt van het contactformulier worden de gegevens gedurende een periode van 6 jaar bewaard totdat de procedure is afgerond, totdat de vorderingen eindigen of onze verplichtingen op grond van de wet eindigen;
  • Als u deelneemt aan een loyaliteitsprogramma/werknemersverwijzingsprogramma in de NidenGo-applicatie, worden uw gegevens bewaard gedurende een periode van 6 jaar vanaf het einde van uw deelname aan het programma of totdat eventuele claims vervallen.
 5. Ontvangers van persoonsgegevens

  In verband met het runnen van een bedrijf waarbij de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, kunnen gegevens worden bekendgemaakt aan onze onderaannemers die ons helpen bij het uitvoeren van specifieke taken en het leveren van geselecteerde diensten. Persoonsgegevens kunnen in de eerste plaats aan werkgevers ter beschikking worden gesteld met het oog op een dienstverband of verdere fasen van de werving. Gegevens mogen alleen worden bekendgemaakt in het kader van de diensten die aan ons worden geleverd, in het bijzonder aan bedrijven van de Niden-groep, entiteiten die onderhouds-, advies-, consultancy-, juridische en boekhoudkundige diensten leveren, IT-diensten en leveranciers van IT-diensten, inclusief hostingdiensten. 

  Geven wij uw gegevens door aan derde landen?

  Als onderdeel van wervingsprocessen en het promoten van ons bedrijf hebben we accounts op Facebook, Instagram (Meta) en LinkedIn.

  Voor het gebruik van de functionaliteiten van Meta en LinkedIn is de overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte vereist. In een dergelijk geval kunnen gegevens worden overgedragen naar derde landen in overeenstemming met de regels van deze sociale media. Deze entiteiten hebben zich aangesloten bij het Data Privacy Framework, dat een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens garandeert.

  Het gebruik van andere functionaliteiten die de portalen bieden, is gebaseerd op de principes die zijn beschreven in hun regelgeving.

  Door een contactvorm te kiezen buiten de kanalen die officieel door Niden op de website zijn aangegeven, handelt u op basis van uw eigen wil en is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens die u vrijwillig via dergelijke kanalen verstrekt.

 6. Rechten van betrokkenen

  Iedereen die ons zijn persoonsgegevens verstrekt, heeft de mogelijkheid om te kiezen in welke mate hij gebruik wil maken van onze diensten en welke informatie hij over zichzelf wil delen. Wij informeren u ook dat u op elk moment het recht heeft om de Beheerder te verzoeken uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Verordening Bescherming Persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op toegang tot persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben - op basis hiervan verstrekt de beheerder de natuurlijke persoon die het verzoek indient informatie over de gegevensverwerking, inclusief in het bijzonder de doeleinden en wettelijke basis voor de verwerking, de reikwijdte van de bewaarde gegevens, de entiteiten waaraan de gegevens openbaar worden gemaakt en de geplande datum van verwijdering;
  2. Het recht op rectificatie van gegevens   - de Beheerder is verplicht eventuele inconsistenties of fouten in de verwerkte Persoonsgegevens te verwijderen en aan te vullen indien deze onvolledig zijn;
  3. Het recht om gegevens te verwijderen - op deze basis kunt u verzoeken om de verwijdering van gegevens waarvan de verwerking niet langer nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld;
  4. Het recht om de verwerking te beperken – als een dergelijk verzoek wordt gedaan, stopt de Beheerder met het uitvoeren van bewerkingen op Persoonsgegevens – met uitzondering van de bewerkingen waarmee de Betrokkene heeft ingestemd – en deze op te slaan, in overeenstemming met de vastgestelde bewaarprincipes;
  5. Het recht om de verwerking te beperken – als een dergelijk verzoek wordt gedaan, stopt de Beheerder met het uitvoeren van bewerkingen op Persoonsgegevens – met uitzondering van de bewerkingen waarmee de Betrokkene heeft ingestemd – en deze op te slaan, in overeenstemming met de vastgestelde bewaarprincipes;
  6. Het recht om gegevens over te dragen - de betrokkene heeft het recht om persoonlijke gegevens over hem of haar te ontvangen die hij of zij aan de beheerder heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat, en heeft het recht om deze gegevens naar een ander te sturen Beheerder;
  7. Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking - De betrokkene kan op elk moment bezwaar maken - om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie - tegen de verwerking van Persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van het legitieme belang van de Beheerder; moet in dit verband een rechtvaardiging bevatten;
  8. Het recht om toestemming in te trekken - als gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, heeft de Betrokkene het recht om deze op elk moment in te trekken, wat echter geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking ervan;
  9. Het recht om een ​​klacht in te dienen - indien wordt geoordeeld dat de verwerking van Persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG of andere bepalingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens, kan de Betrokkene een klacht indienen bij de autoriteit die toezicht houdt op de verwerking van Persoonsgegevens en die bevoegd is voor de gewone verblijfplaats van de Betrokkene, zijn werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

  Wanneer we gebruik maken van de diensten van opdrachtnemers, blijven uw persoonlijke gegevens onder onze controle en hebben we procedures opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd.

  Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met de bepalingen van dit document worden verwerkt

 7. Informatie over cookies

  Cookies zijn IT-gegevensbestanden die een zeer belangrijke functie vervullen: het vergemakkelijken van het gebruik van internet, waardoor een beter, sneller, veiliger en handiger gebruik ervan mogelijk wordt. Bij een bezoek aan de website wordt automatisch een cookie aangemaakt, op het eindapparaat (computer, smartphone, tablet) opgeslagen en een kopie ervan naar de server van de website gestuurd. Met cookies kunnen wij het apparaat van de gebruiker herkennen en het uiterlijk en het gedrag van de website aanpassen aan zijn individuele behoeften. Cookies zijn ook nodig wanneer de gebruiker moet inloggen. Met cookies kunnen wij informatie opslaan en ophalen over hoe de gebruiker door de website navigeert. De gegevens die cookies verzamelen zijn echter vrij beperkt en worden voornamelijk gebruikt ter ondersteuning van het bezoek aan de website en voor statistische doeleinden. Het gaat om gegevens zoals: het IP-nummer dat verbinding maakt met de website, de naam van de website waar ze vandaan komen, hun bewaartijd op het eindapparaat, gegevens van de gebruikte browser, de gebruikte resolutie, de duur van bezoeken, het type terminal van waaruit het bezoek aan de website wordt gedaan, enz. Gegevens zoals de gebruikersnaam, achternaam, postadres, telefoonnummer enz. van waaruit de verbinding wordt gemaakt, worden niet verkregen.

  De website  www.niden.pl  verzamelt niet automatisch informatie, behalve de informatie in cookies. U kunt meer te weten komen over cookies op websites die hieraan gewijd zijn, bijvoorbeeld: http://wszystkoociasteczkach.pl

  Waarom hebben we cookies nodig?

  Op onze website worden cookies gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het aanpassen van de inhoud van onze website aan de voorkeuren van de gebruiker en het optimaliseren van de voorbereiding van de weergegeven informatie. Met cookies kunt u met name uw apparaat herkennen en de website goed voorbereiden voor weergave, rekening houdend met het besturingssysteem, het browsertype, de schermresolutie en -verhoudingen, het apparaattype, enz.,
  • Het creëren van statistieken en samenvattingen die ons helpen te achterhalen welk materiaal het populairst is, welke subpagina’s het vaakst worden bezocht, hoe lang gebruikers op onze websites blijven, welke apparaten ze gebruiken, waardoor we de structuur van onze website en de inhoud ervan verder kunnen verbeteren. De Beheerder en externe websites gebruiken cookies om statistische gegevens te verzamelen en te verwerken, zoals bezoekstatistieken, statistieken van gebruikersapparaten of statistieken van gebruikersgedrag. Deze gegevens worden verzameld met het doel de Website te analyseren en te verbeteren.
  • Sociale diensten – de beheerder en externe websites gebruiken cookies om sociale diensten te ondersteunen
  • Marketing en reclame - De beheerder en externe websites gebruiken cookies voor marketingdoeleinden en het aanbieden van advertenties aan gebruikers.

  Soorten cookies

  • Interne cookies - bestanden die door het IT-systeem van de website worden geplaatst en gelezen vanaf het apparaat van de gebruiker
  • Externe cookies - bestanden die vanaf het apparaat van de gebruiker worden geplaatst en uitgelezen door de IT-systemen van externe websites
  • Sessiecookies - bestanden die door de Website of externe diensten worden geplaatst en gelezen vanaf het Apparaat van de Gebruiker tijdens een sessie van een bepaald Apparaat. Nadat de sessie is beëindigd, worden de bestanden van het apparaat van de gebruiker verwijderd.
  • Permanente cookies: bestanden die door de website of externe diensten vanaf het apparaat van de gebruiker worden geplaatst en gelezen totdat ze handmatig worden verwijderd. Bestanden worden niet automatisch verwijderd na het einde van de apparaatsessie, tenzij de configuratie van het apparaat van de gebruiker zo is ingesteld dat cookies worden verwijderd na het einde van de apparaatsessie.

  Hoe wij cookies gebruiken

  De cookies die op onze website worden gebruikt, slaan een identificatie of instructies op die het beheer mogelijk maken van de inhoud die aan de gebruiker beschikbaar wordt gesteld en de manier om deze te delen, evenals statistieken. De cookies die door onze website worden gebruikt, maken het volgende mogelijk:

  • passend bij de inhoud die op de website wordt gepubliceerd en gepresenteerd,
  • eenvoudigere gebruikersnavigatie op onze website
  • het monitoren van uw bewegingen tijdens de sessie om de kwaliteit en veiligheid van het navigeren op de website te waarborgen;
  • het meten van gebruikersverkeer op websites met behulp van Google Analytics-code ( https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl )
  • het matchen van de inhoud van advertenties die worden weergegeven in het advertentienetwerk van Google (remarketing) ( http://support.google.com/adwords/answer/2407785 )
  • door informatie op te slaan die in velden is ingevoerd wanneer de gebruiker van pagina wisselt;
  • waardoor de gebruiker gedurende de hele sessie op dezelfde server kan blijven;
  • door de taal van de website af te stemmen op het land van waaruit de gebruiker verbinding maakt;
  • het meten van de effectiviteit (conversietracking) van advertentiecampagnes,
  • het opzetten, onderhouden en beheren van een gebruikerssessie, evenals het onthouden van taalvoorkeuren en andere instellingen
  • het verbergen van informatie over het gebruik van cookies door een website zodra de gebruiker het gebruik ervan heeft geaccepteerd;
  • het verkrijgen van anonieme statistische gegevens over de gebruiksfrequentie van de bezochte website;
  • zodat u de klikken op de ontvangen nieuwsbrief kunt volgen;
  • het identificeren van websitebezoekers uit een digitale campagne.

  Beveiliging

  De mechanismen voor het opslaan en lezen van cookies maken het downloaden van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet mogelijk. Het is praktisch onmogelijk om virussen, Trojaanse paarden en andere wormen naar het Apparaat van de Gebruiker over te brengen. Interne cookies die door de beheerder worden gebruikt, zijn veilig voor de apparaten van gebruikers. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van cookies van de partners van de Website. De Beheerder werkt samen met de volgende externe websites die cookies op de apparaten van de gebruiker kunnen plaatsen: Google Analytics, Google AdSense, Google Ads, Facebook.

  Welke cookies gebruiken wij?

  bestandsnaam

  Opslagperiode

  Informatie

  cookie_notice_geaccepteerd

  1 maand

  Een bestand dat wordt gebruikt om een ​​cookiemelding weer te geven aan nieuwe gebruikers van de website.

  _gat

  10 minuten

  Google Analytics – een bestand dat wordt gebruikt om de vraagfrequentie in relatie tot eigen servers te monitoren. Deze cookie helpt bij het identificeren van delen van de website die optimalisatie vereisen.

  _ga

  2 jaar

  Google Analytics - een bestand dat wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze website door zijn gebruikers wordt gebruikt. Deze cookie helpt ons delen van de website te identificeren die optimalisatie vereisen.

  _gid

  24 uur

  analytics.js: gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

  NID, DSID, IDE, FLC, AID, TAID

  Cookies die worden gebruikt om de meest relevante advertenties weer te geven in veel Google-services.

  _fbp, tr, fr

  Sessie

  Cookies die helpen advertenties weer te geven aan mensen die de website al hebben bezocht.

  Hoe cookies worden verwijderd

  Cookies worden van de server verwijderd nadat de sessie is beëindigd en de browser is gesloten, en na een periode van maximaal 24 maanden op de computer van de gebruiker. 

  Hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen zodat deze geen cookies opslaat

  Standaardinstellingen van webbrowsersoftware staan ​​standaard het plaatsen en gebruiken van cookies op het apparaat van de gebruiker toe. Deze instellingen kunnen door de gebruiker worden gewijzigd in het instellingengedeelte van de gebruikte webbrowser. De gebruiker kan het gebruik van cookies volledig blokkeren of berichten inschakelen die informeren over elke poging om cookies naar het apparaat van de gebruiker te verzenden. Hieronder vindt u informatie over hoe u deze instellingen kunt implementeren voor de populairste browsers die momenteel worden gebruikt:

  Internet Explorer –  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Chrome –  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

  Rand –  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

  Firefox –  https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

  Opera –  http://help.opera.com/Windows/9.20/en/cookies.html

  Safari –  https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=en_US

  Voor andere browsers zijn instructies te vinden op internet.

  Informatie over opt-out en cookies van derden

  Wij willen u erop wijzen dat opt-out - het uitschakelen van cookies het moeilijk kan maken om op de website te navigeren of de diensten aan te bieden die op onze website worden aangeboden, of het anderszins moeilijk kan maken om onze website te gebruiken. Wijzigingen in de instellingen van de webbrowser kunnen er ook voor zorgen dat andere websites niet goed werken, doordat sommige van de functionaliteiten die op deze websites beschikbaar zijn, worden beïnvloed. De Beheerder is niet aansprakelijk voor niet goed functionerende functies van de Website als de Gebruiker op enigerlei wijze de mogelijkheid beperkt om Cookies op te slaan en te lezen.

  Houd er rekening mee dat onze website omleidingen naar andere websites kan bevatten. Houd er in dergelijke gevallen rekening mee dat deze sites mogelijk een ander privacybeleid hebben.

  Cookies op het eindapparaat van de gebruiker van onze website kunnen ook worden geplaatst en gebruikt door partners en onderaannemers die met ons bedrijf samenwerken (advertentiecampagnes, Google-analyses en -statistieken, enz.)

  Wijzigingen in het privacybeleid

  De functionaliteit en het aanbod van onze website zullen in de loop van de tijd evolueren, veranderen en zich aanpassen aan de verwachtingen van gebruikers. De gebruikte technologieën, standaarden en wettelijke vereisten met betrekking tot zakendoen op internet zullen waarschijnlijk ook veranderen. Daarom zullen er wijzigingen en aanpassingen in het document plaatsvinden. Bij elke wijziging verschijnt er een nieuwe versie op de website. De beheerder behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment te wijzigen.